presseticker

Skip to main content

Sju oppstartsselskaper får innovasjonsstøtte

  Publisert: 01.11.2022 10:19 - av  Henning Poulsen

Norwegian Mycelium får DIP-støtte. Foto: Sverre Jarild

Oppstartsselskapene NoMy, Evyon, Genitan, Medlytic, Nordic Neurotech, Kaibosh og Vilje Bionics får nå innovasjonsmidler fra DOGA.

Totalt 3,6 millioner kroner skytes nå inn i prosjektene til de sju norske gründerbedriftene gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Pengene skal sørger for at innovasjonsprosjektene tuftes på designmetodikk og brukerstudier.

 

– Designdrevet innovasjon betyr bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i omstillingen av norsk næringsliv.Jeg gleder meg virkelig til å følge disse prosjektene videre, sier prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Årets DIP-utdeling er nummer 13 i rekken, og 86 bedrifter har søkt om 42 millioner til prosjekter verdt 88 millioner. En fagtung jury har hatt en tøff jobb med å velge blant mange sterke innovasjonsprosjekter. Med andre ord er det godt gjort å komme gjennom nåløyet, ifølge Bull.

 

– Vi mottok søknader fra alle landets fylker og aktører spredt over et stort antall bransjer. Over halvparten holdt såpass høy kvalitet at vi svært gjerne skulle gitt dem støtte. Det viser at designdrevet innovasjon er i ferd med å modnes. Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter, og kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Bull.

 

Norwegian Mycelium (NoMy): Finner miljøhjelp hos soppen

Byggebransjen står for 38 prosent av menneskehetens klimautslipp, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Samtidig finnes det få miljøvennlige alternativer til brannhemmende og lyddempende byggematerialer.

 

Vi må slutte å produsere, men heller dyrke fram nye materialer. Det mener NoMy. Med EY Doberman på laget ønsker de å utforske hvordan soppriket kan hjelpe oss med å forvandle restråstoffer fra blant annet tre- og ullproduksjon til nye og bærekraftige byggematerialer som tilfredsstiller både tekniske og estetiske krav.

 

Prosjektet får en klar anbefaling fra juryen:

 

«Mycelium tar tak i et stort miljøproblem og utforsker nye bærekraftige løsninger på dette problemet. Et velykket prosjekt vil ikke bare gagne byggebransjen, men trolig ha overføringsverdi til en rekke andre bransjer.» skriver juryen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Evyon: To miljøproblemer blir én grønn løsning

Etterspørselen etter forurensende bensin- og dieselaggregater øker over store deler av verden. Samtidig kaster vi stadig flere bilbatterier – opptil tre millioner hvert år. Kan to problemer bli til én løsning?

 

Evyon ønsker å utforske om det finnes et kommersielt potensial i å erstatte aggregater med gjenbrukte bilbatterier. Sammen med K8 Industridesign skal de nå vurdere muligheter, og utforme strategi, visjon og forretningsmodell.

 

Juryen kaller prosjektet svært spennende, og lar seg begeistre av hvordan søkeren vil bruke ett problem til å løse et annet.

 

«Å finne bærekraftige løsninger på disse utfordringene vil gi verdi både til miljøet og menneskene det påvirker, samtidig som det vil kunne gi gevinst til virksomheten.» står det i vurderingen.

 

Prosjektet får 560 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Vilje Bionics: Gripehjelp du kan være stolt av

Om lag 50 millioner mennesker har nedsatt motorisk funksjon i armer og hender. Dagens hjelpemidler er komplekse og ufullstendige, særlig når det kommer til gripeproblematikken. Og kan du ikke gripe, blir det vanskelig å leve et selvstendig liv.

 

Vilje Bionics og EGGS Design ønsker å undersøke hvordan mennesker med nedsatt motorikk kan gripe objekter og utføre dagligdagse aktiviteter. Ved hjelp av brukerinnsikt skal prosjektet lede til et hjelpemiddelkonsept som er ergonomisk utformet og som kan tilpasses ulike brukeres behov. Ikke minst skal produktet ha egenskaper som brukeren kan identifisere seg med og være stolt av.

 

«Dette er en krevende utfordring som krever presisjon i løsningen. Dette er en videreutvikling av et produkt med god mottakelse. For videre suksess

krevers designkompetanse for god innsikt og forståelse for brukeren,» heter det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Gentian: Lokale prøver gir raskere svar

Blodprøver er en naturlig del av helsetjenesten, og brukes blant annet for å avdekke infeksjoner og høyt kolesterol, avsløre ruspåvirkning og avgjøre farskapssaker. I dag må mange slike prøver sendes til et sentralt laboratorium. Dermed tar det tid før endelige testresultat er tilgjengelig for leger og pasienter.

 

Alternativet er å behandle blodprøven lokalt. Det krever fokus på nøyaktig prøvehåndtering i en stresset hverdag på legevakten eller intensivavdelingen. Derfor ønsker Gentian, et selskap som produserer diagnostiske tester, å lage et system for bedre lokal håndtering av blodprøver. De vil bruke designmetodikk til å finne ut hva som er viktig for brukerne, slik at løsningen blir mest mulig intuitiv for dem.

 

Ifølge juryen kan løsningen bidra til å effektivisere pasientbehandlingen ved legevakt og akuttmottak – ikke minst på steder der det er langt til nærmeste laboratorium.

 

«Her går de fra ren forskningsbasert innovasjon til å kombinere dette med designdrevet innovasjon. Dette vil øke treffsikkerheten for både produktet og tjenesten» står det i juryvurderingen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Kaibosh Norge: Grensesprengende brilletilpassing

Hvert år får tusenvis av nordmenn øyeskader. Hele 90 prosent av disse kunne vært unngått med briller på nesen, ifølge den norske optikeren Kaibosh.

 

Toppidrettsutøvere er en høyrisikogruppe for øyeskader, men mange utøvere opplever at brillen ikke passer eller kommer i veien. Derfor ønsker Kaibosh nå å satse på spesialtilpassede sportsbriller.

 

Med hjelp fra K8 Industridesign skal de lage et system for å tilpasse sportsbriller slik at de ikke hindrer ytelsen til idrettsutøveren. Designerne skal bruke maskinlæring og 3D-teknologi for å forme brillen etter anatomi, behov og bruksformål.

 

Juryen mener dette er et godt eksempel på at bruk av design i innovasjonsarbeid kan gi konkurransefortrinn.

 

«Prosjektets tilnærming til produksjon og tilpassing av briller kan gi økt livskvalitet for brukere med særlig behov. De har ambisjoner om eksport av et system for lokalproduserte varer. Dette kan gi økonomisk gevinst uten å gå på bekostning av miljøet,» skriver juryen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Medlytic: Unngår millionsløsing i helsesektoren

Gode digitale systemer er en helt nødvendig del av arbeidshverdagen på et sykehus. Det er derfor løpende behov for å administrere innkjøp og risikostyring av disse systemene. Men når ledelsen skal ta stilling til forlengelse av kontrakt eller å utvide avtaler, har de lite kunnskapsgrunnlag om hvorvidt systemet er brukervennlig.

 

Medlytic ønsker å skape en løsning som gir sykehusledelsen bedre styring med porteføljen sin, basert på faktiske behov. Sammen med Comte Bureau skal de bruke designdrevet innovasjonsmetodikk for å kartlegge disse behovene, både hos innkjøpere og brukere.

 

Juryen gir en klar anbefaling til dette prosjektet.

 

«Dette er en systemisk og designdrevet tilnærming på en utmerket problemstilling med brukerne i fokus. Prosjektet kan gi fremtidig kompetanseutbytte i en sektor som vil ha nytte av å bruke designmetodikk,» er juryens konklusjon.

 

Prosjektet får 450 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Nordic Neurotech: Satser på digitale grupperom for pasientbehandling

Digitaliseringen av samfunnet har skutt fart under pandemien, også innenfor helsevesenet. Dette gjør det nå mulig å behandle pasienter som av ulike grunner ikke kan eller vil møte opp fysisk.

 

Nordic Neurotech ser muligheter innenfor gruppebehandling av pasienter med lettere psykiske plager. De opplever økt etterspørsel etter slike digitale løsninger, blant annet fra den nye Oslo-poliklinikken til rehabiliteringssenteret AiR, som de allerede har et innovasjonspartnerskap med. Med Comte Bureau på laget skal de bruke designmetodikk for å undersøke om denne pasientgruppen kan få like god, eller bedre, behandling i digitale grupperom.

 

Juryen mener prosjektet er både sympatisk og interessant, og bemerker at det er positivt at søkeren opplever økt etterspørsel etter nettopp slike digitale løsninger.

 

«Prosjektet legger opp til en god designprosess med høy grad av brukerinvolvering. Det er innovativt å satse i skjæringspunktet mellom helseteknologi og fysiske behandlingsrom, og et vellykket prosjekt vil gi verdi til både pasient og behandler,» kommenterer juryen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Design reduserer risiko og øker treffprosenten

I år deler DOGA ut 8,5 millioner kroner til totalt 18 prosjekter gjennom DIP-programmet.

 

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å styrke tilskuddet til DIP med 3,6 millioner kroner sammenlignet med 2022. Dette betyr at enda flere norske bedrifter kan få støtte til å ta i bruk designmetodikk i utviklingen av nye produkter og tjenester.

 

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse for de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

 

Nå deler DOGA ut 8,5 millioner kroner for å støtte bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen til 18 nyskapingsprosjekter. Hensikten er at nye produkter, tjenester og konsepter tuftes på de reelle behovene til brukere og samfunn.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Marianne Lind, 93 00 51 87

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Eva Cecilie Finstad, 41 65 19 74

 

FAKTABOKS

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 97,5 millioner kroner til totalt 244 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

BÆREKRAFTIG INNOVASJON. David Andrew Quist (t.v.) og Chris Snyder demonstrerer NoMy-forskning til Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

 

BRUKER DESIGN. – Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter. Kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 01.11.2022 10:19
Teknisk løsning ZEVS AS