presseticker

Skip to main content

DOGA-merket for design og arkitektur:

Fire viktige helseinnovasjoner får pris

  Publisert: 15.02.2023 09:46 - av  Henning Poulsen

NØDSAMTALE PÅ VIDEO. Takket være et innovasjonsprosjekt i Vestre Viken kan nå halvparten av befolkningen ha videosamtale med nødetaten. Nå mottar prosjektet DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Catapult Film

LIVREDDENDE DESIGN. Denne termobagen gjør det enklere å behandle nedkjølte pasienter. Prosjektet får nå DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Thermosaver

 

SMITTESTOPP. Kommunene fikk et viktig våpen i kampen mot Covid-19. Nå får Remin, Behalf og Deepinsight DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Behalf

Et sykehus som lar pasientene bli hjemme. En nyvinning som gir 113-operatørene øyne på stedet. Et smittesporingsverktøy som lar kommunene ta pandemikontroll. En termobag som redder nedkjølte pasienter. Disse fire livsviktige helseprosjektene hedres nå med DOGA-merket for design og arkitektur.

– Dette er fire glimrende eksempler på hvordan designmetodikk kan brukes for å utnytte fellesskapets ressurser bedre, redde liv og skape mer tilgjengelige og brukervennlige helsetjenester for alle, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

 

DOGA-merket for design og arkitektur deles ut 16. mars i Oslo, men allerede nå røper DOGA de 12 første vinnerprosjektene. Blant disse finner vi fire helseprosjekter utenom det vanlige.

 

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur til å skape verdi for miljø, samfunn og økonomi.

 

Helse Møre og Romsdal: Antibiotika i sofakroken

Har du behov for intravenøs antibiotikabehandling, må du belage deg på opptil flere uker på sykehus. Du rives ut av ditt daglige liv og mister muligheten til å være sosialt aktiv.

 

Dette ønsket Kristiansund sykehus og Helse Møre og Romsdal å gjøre noe med. De satte i gang en tverrfaglig og menneskesentrert designprosess for å lage en helt ny samhandlingsmodell. Pasienter, pårørende og ansatte deltok gjennom hele prosjektet. Helseinnovasjonssenteret og SINTEF tilførte prosjektet verdifull kunnskap om forskning, innovasjon, tjenestedesign og samhandling.

 

Gjennom et stort antall intervjuer avdekket tjeneste- og systemdesignerne hvordan brukerne opplevde pasientforløpet sitt, hva som fungerte godt og hvilke områder som kunne bli bedre. Et nytt tjenesteforløp ble utviklet og etter hvert testet ut på reelle pasienter. Erfaringer herfra ble tatt med i utviklingsprosessen.

 

Imponerende helsesamhandling

Sommeren 2022 ble tjenesten lansert ved Kristiansund sykehus. I samråd med behandlende lege kan pasienter som trenger intravenøs antibiotika selv velge om de vil legges inn eller behandles hjemme. De som velger det sistnevnte får med seg medisinposer og en bærbar, elektronisk håndpumpe hjem. Pasientene får opplæring i å bruke utstyret, og følges opp av sykepleiere fra hjemmetjenesten.

 

En viktig del av det som gjør tjenesten så nyskapende, er samhandlingen mellom de ulike helseorganisasjonene i fylket. Den nye poliklinikken for hjemmesykehus ved Kristiansund sykehus holder i alle trådene. Sykehusapoteket tilbereder medisinen. Den utleveres av hjemmetjenesten, som ivaretar pasientene. Regionalt responssenter ivaretar beredskapen med døgnåpen alarmsentral. Og pasientene har åpen retur til sykehuset om de ønsker det. Så langt har ingen benyttet den muligheten.

 

Bedre tilbud til alle

Hittil har tjenesten ført til en innsparing av 400 pasientdøgn ved sykehuset i Kristiansund. Samhandlingen gir bedre ressursutnyttelse av helsetjenestene lokalt, og flere pasienter melder om bedre søvn og mer tid og overskudd til å drive med aktiviteter.

 

Tilbudet bidrar også til at folk som bor lang unna sykehuset får et likeverdig tilbud som de som bor mer sentralt.

 

Nå ser Helse Møre og Romsdal på hvordan prosjektet kan utvides til resten av fylket.

 

Håper sykehusene kjenner sin besøkelsestid

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur mener løsningen åpner for en bedre hverdag for pasientene, og håper flere sykehus innfører tjenesten i tiden fremover.

 

«Ved å tenke nytt om tjenestedesign tar Helse Møre og Romsdal tak i en viktig samfunnsutfordring. Helseforetaket går foran og viser at det faktisk er mulig for de ulike nivåene i helse-Norge å samarbeide om å gi et bedre tilbud. Samtidig blir fellesskapets ressurser utnyttet bedre,» står det i jurykjennelsen.

 

Vestre Viken AMK: Nødsamtaler med video

Årlig ringer vi nødnumrene om lag 750 000 ganger. I løpet av sekunder må operatørene ta en beslutning som i ytterste forstand gjelder liv eller død. Inntil nylig har de måttet forholde seg til kun det de hører.

 

«Hadde jeg bare kunnet se,» var et vanlig omkved blant de som opererer nødnummertelefonene. Nå kan de det! Helseforetaket Vestre Viken AMK tok nemlig sine ansattes bønn om en videoløsning på alvor.

 

Lyttet på nødsamtaler

I forprosjektet jobbet design- og teknologiselskapet NoA Ignite tett på nøkkelpersoner hos oppdragsgiver. De gjennomførte en rekke dybdeintervjuer med operatører og lyttet på nødsamtaler i sanntid.

 

Med denne innsikten på plass arrangerte de dialogkonferanse, og denne dannet utgangspunkt for en anbudskonkurranse. Vestre Viken AMK valgte å gå inn i et innovasjonspartnerskap med Incendium, Public Intelligence, NoA Ignite og Kind People. Slik sikret helseforetaket seg tverrfaglig og smidig kompetanse på design og produktutvikling.

 

En pilotversjon av løsningen var klar for operatørtesting i sanntid våren 2021, og erfaringene herfra ble brukt til å bedre brukervennligheten.

 

Unngikk nesten 200 unødige utrykninger

Snart ble den ferdige løsningen rullet ut hos Vestre Viken AMK. Den er så selvforklarende at den enkelt kan brukes av både unge og gamle – uavhengig av både språk- og teknologikunnskaper. Innringeren mottar ganske enkelt en lenke via tekstmelding, og denne leder til en kryptert videosamtale med operatøren.

 

Videoløsningen gir operatøren et bedre grunnlag for å forstå situasjonen og vurdere om innringeren behøver akutthjelp. Den gjør det også lettere å veilede i hjerte- og lungeredning på stedet. Fra januar til september i fjor bidro videoløsningen til å unngå 172 utrykninger med ambulanse og 24 utrykninger med luftambulanse, noe som sparer store ressurser og bidrar til bedre kapasitet.

 

I tillegg er løsningen sømløst integrert i eksisterende systemer hos helseforetaket. Dermed kan ambulansepersonell forberede seg allerede under utrykning, mens leger får overvåket pasienter i ambulansen på vei til sykehuset.

 

Ett år etter lansering av 113-løsningen i Vestre Viken AMK, har den også blitt tatt i bruk i Innlandet, Sørlandet, Vestfold-Telemark og Oslo. Dermed dekker den nå halvparten av Norges innbyggere.

 

«Kompromissløs og superenkel»

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur er imponert over hvor kompromissløst design- og teknologiselskapet NoA Ignite har jobbet for å utvikle en superenkel løsning.

 

«Videoløsningen gir operatører og ambulansepersonell en ekstra sans og dermed enda større mulighet til å redde liv. Vi mener den grundige, tverrfaglige prosessen med research, brukermedvirkning, produktutvikling og testing setter en ny standard for tjenestedesign og designledelse,» står det i jurykjennelsen.

 

Remin: Rustet kommunene til koronakamp

Da Covid-19 kom til Norge i mars 2020, manglet kommunene gode verktøy for smittesporing. Noen brukte regneark, andre måtte ty til penn og papir i kampen mot viruset.

 

Dette bestemte kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel seg for å gjøre noe med. Sammen med IT-kyndige venner stiftet han Remin bare uker etter at pandemien rammet landet. Målet var å hjelpe kommunene med å takle den kommende smittebølgen.

 

Byrået Deepinsight ble hentet inn for å hjelpe til med koding, lagring og sikkerhet, mens Behalf etter hvert fikk jobben med å ivareta design, interaksjon og brukervennlighet.

 

Lynlansering

Bare to måneder etter det første koronautbruddet i Norge lanserte Remin første versjon av smittesporingsverktøyet. Trass en utrolig rask utviklingsprosess var verktøyet enkelt å bruke, mye takket være et svært bevisst forhold til klarspråk.

 

En rekke kommuner anskaffet det digitale verktøyet, samtidig som samarbeidspartnerne jobbet med videreutvikling og nye funksjoner.

 

Det ble lagt stor vekt på å hente inn tilbakemeldinger fra brukerne. Remin sendte ut undersøkelser, gjorde brukertester og gjennomførte intervjuer i en rekke kommuner. Tilbakemeldingene herfra bidro til å forbedre produktet, samtidig som nye funksjoner ble lagt til. Løsningen fikk etter hvert en rekke nye moduler, som testbestilling, vaksinasjon og selvregistrering av hurtigtestresultater.

 

Har spart tusenvis av timer

Hele 220 av landets 356 kommuner har brukt smittesporingsverktøyet under pandemien. 800 000 personer ble registrert med smitte, og mer enn én million vaksinedoser har blitt ført inn i systemet. Ifølge kommunale anslag ble det spart om lag tre timers arbeid per smittetilfelle.

 

Dermed har førstelinjetjenesten i kampen mot viruset blitt mye mer effektiv. Og ved å holde smitten under kontroll, er det ingen tvil om at verktøyet også har bidratt til å unngå sykehusinnleggelser og redde liv.

 

Hyller tverrfaglig samarbeid

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur mener prosjektet viser eksemplarisk bruk av interaksjons- og tjenestedesign til et samfunnsnyttig formål. 

 

«Vi i juryen er imponert over dette enestående produktet fordi det har et intuitivt og enkelt brukergrensesnitt og baserer seg på klarspråk. Vi er forbløffet over hva som er mulig å få til når leger, utviklere og designere går sammen. På kort tid lyktes de med å utvikle det verktøyet for smittesporing og vaksinasjon som norske kommuner manglet da pandemien rammet dem,» står det i jurykjennelsen.

 

Thermosaver: Tungt hypotermisamarbeid

Når kroppen mister evnen til å opprettholde normal kjernetemperatur, gjelder det å handle raskt og riktig.

 

SINTEF og Haukeland universitetssykehus har samarbeidet om hypotermiforskning i en årrekke. De har avdekket at etatene og organisasjonene som jobber med hypotermi benytter en myriade av utstyr: tepper, luer og bobleplast, for å nevne noen eksempler. Ingen av disse løsningene beskytter godt nok mot nedkjøling.

 

Derfor gikk SINTEF i gang med å kartlegge nye måter å behandle hypotermiske pasienter utendørs. Dette førte til et større forsknings- og utviklingsprosjekt – og munnet ut i stiftelsen av selskapet Thermosaver AS.

 

Prosjektet har fulgt en brukersentrert prosess med involvering av både sluttbrukere og fagpersoner gjennom intervjuer og observasjoner. En rekke prototyper ble bygget og testet fortløpende, slik at det kom en jevn strøm av verdifulle innspill i utviklingsarbeidet. Aktører som Røde Kors, Norsk Luftambulanse, Forsvarets spesialstyrker og Redningsselskapet deltok i utprøvingen av forskjellige løsninger.

 

Liten, lett og intuitiv

Resultatet er Thermosaver Hypothermic Rescue Bag, en alt-i-ett-løsning for håndtering av nedkjølte pasienter. Bagen er liten og lett, og er dermed enkel å få med seg både i fjell og skog og til havs. Med intuitive åpne- og lukkemekanismer er det enkelt å pakke inn både store og små pasienter. Dampsperren trekker til seg fuktighet, blod og kroppsvæsker, og sammen med den avtakbare hetten og ekstra isolasjon på undersiden blir varmetapet minimert.

 

Redningsbagen ble lansert i fjor, og interessen er stor både i Europa, Asia og Canada. Blant annet har Thermosaver sikret en viktig forhandleravtale i Sør-Korea. I tillegg har oppstartsselskapet inngått avtale med en sentral utstyrsleverandør for politi, forsvar og sivilforsvar i Norge, Sverige og Danmark.

 

Redning for alle

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur påpeker at Thermosaver er et resultat av omfattende produktutvikling, testing og brukersentrerte designprosesser.

 

«Vi er dypt imponert over hvordan de involverte har jobbet for å utforme den innovative redningsbagen. Den har et tydelig og godt designuttrykk som gir oss en intuitiv brukeropplevelse. Selv om Thermosaver primært er ment for trent personell, er det en kjempefordel at den er designet slik at alle kan klare å bruke den,» står det i jurykjennelsen.

(Pressenytt)

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket for design og arkitektur her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/doga-merket-design-arkitektur/

 

Finn mer informasjon om prosjektene her:

Hjemmesykehus med intravenøs antibiotika | DOGA
Thermosaver | DOGA
Mobilkameraet gir trygghet i nødsituasjoner | DOGA
Remin smittesporing | DOGA

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, kommunikasjonsrådgiver Ellen Heggestad, eh@doga.no, mobil 92 65 35 30

* Design og arkitektur Norge, rådgiver for priser og utmerkelser - Stine Fantoft Berg, sfb@doga.no, mobil 95 75 20 22

* Hjemmesykehus med intravenøs antibiotika, Silje Bøthun, silje.bothun@sintef.no, mobil 48 03 34 62

* Thermosaver Hypothermic Rescue Bag, Tore Høifødt, th@thermosaver.no, mobil 90 60 26 94

* Trygg, sikker og enkel videoløsning for nødsamtaler til 113, Håkon Tønnessen, hakon.tonnessen@noaignite.com, mobil 95 89 19 83

* Remin Smittesporing, Kristoffer Brabrand, kristoffer@behalf.no, mobil 96 22 10 51

 

Bildetekster:

NØDSAMTALE PÅ VIDEO. Takket være et innovasjonsprosjekt i Vestre Viken kan nå halvparten av befolkningen ha videosamtale med nødetaten. Nå mottar prosjektet DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Catapult Film

 

HJEMMESYKEHUS. En nyskapende samarbeidsmodell i helsevesenet reduserer trykket på sykehussengene. Nå hedres prosjektet med DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: SINTEF

 

LIVREDDENDE DESIGN. Denne termobagen gjør det enklere å behandle nedkjølte pasienter. Prosjektet får nå DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Thermosaver

 

SMITTESTOPP. Kommunene fikk et viktig våpen i kampen mot Covid-19. Nå får Remin, Behalf og Deepinsight DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Behalf

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.02.2023 09:46
Teknisk løsning ZEVS AS