presseticker

Skip to main content

Disse fire helseinnovasjonene mottar inkluderende designstøtte

  Publisert: 12.10.2022 09:21 - av  Henning Poulsen
En løsning som mobiliserer pårørende. En vinterby som er trygg for eldre. En robotarm som gjør pasienten mer uavhengig. En måte å aktivisere personer med sterkt nedsatt motorisk kontroll. Disse fire helserelaterte prosjektene mottar nå støtte fra DOGA.

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

 

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner i støtte til inkluderende design, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kr hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

 

Designstøtteordningen ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp. På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

 

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

 

Disse helserelaterte prosjektene mottar designstøtte i 2022:

 

Tellu: Vil mobilisere de pårørende

Hvert år får 10 000 nordmenn påvist demens, og vi lever lengre enn noen gang før. Dette betyr at behovet for helsehjelp vil fortsette å øke. Samtidig mangler vi i dag tusenvis av sykepleiere og annet helsepersonell. Derfor må vi finne ut hvordan vi i fremtiden kan yte helsehjelp til flere med mindre ressurser.

 

Det er et mål at flest mulig skal få bo hjemme lengst mulig, og at stadig flere helsetjenester flyttes inn i hjemmet. Pårørende som ønsker å bidra, kan avlaste helsetjenesten og være en viktig ressurs.

 

Tellu er allerede en betydelig aktør innen velferdsteknologi. De utvikler løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for både helsepersonell, de som mottar helsehjelp og deres pårørende. Nå jobber de med å utvikle en løsning hvor pårørende kan kommunisere med helsepersonell, delta aktivt i omsorgen og ikke minst føle seg tryggere ved å være informert.

 

Pårørende er en svært sammensatt gruppe med ulike krav. Derfor har Tellu kartlagt hva slags behov og ønsker de har samt sett på helsepersonellets behov og virksomhetenes forventninger. Nå skal designselskapet Halogen hjelpe til med å videreutvikle konseptet. Ved å jobbe systematisk med inkluderende design allerede før den første koden skrives, øker sjansen for at løsningen blir enkel, intuitiv og trygg å bruke for et bredt mangfold av mennesker.

 

MoveMe: Design som beveger

Om lag 12 000 personer i Norge lever med cerebral parese, en tidlig hjerneskade som kan føre til bevegelsesvansker og læringsproblemer. Hvert år får rundt 150 barn denne diagnosen.

 

Ett av disse barna var Mikkel. Han trengte hjelp med alle hverdagslige ting. Mamma og digital designer Lena Tønseth ble frustrert over gammeldagse, dyre og lite brukervennlige hjelpemidler. Hun ønsket å lage et enklere, lettere og rimeligere hjelpemiddel til sønnen sin.

 

Lena fikk med arbeidsgiver Sopra Steria på laget. Nå har de utviklet MoveMe, som er små bevegelsessensorer koblet opp mot en app. Løsningen bruker årsak/virkning-prinsippet for å motivere mennesker med sterkt redusert motorisk kontroll til å kunne bevege seg mer, kommunisere, og få deltatt mer i sitt eget liv. Målet er å hjelpe personer med cerebral parese, men også slagpasienter og mennesker med ALS, MS og locked in-syndrom.

 

Prosjektet trekker på tunge samarbeidspartnere som Sunnaas sykehus, Aurora verksted, nevrologer og forskere og har prøvd ut prototyper med både Mikkel og en rekke testfamilier. Nå får Sopra Steria og MoveMe designstøtte for å gjennomføre mer omfattende brukertester. Målet er å komme nærmere et ferdig produkt som kan selges gjennom Hjelpemiddelsentralen.

 

Vilje Bionics: Inkluderende robotarm

Du kan lage verdens beste produkt, men dersom du ikke klarer å formidle hva det gjør, er alt bortkastet. Det er derfor Vilje Bionics, en innovativ norsk hjelpemiddelprodusent, nå skal skape en mer inkluderende identitet, kommunikasjon og merkevare.

 

Vilje er i ferd med å utvikle en robotarm som kan forandre livet til personer med nedsatt funksjonsevne i armer og hender. Robotarmen ABELarm sitter utenpå armen til brukeren og bruker elektriske motorer for å bevege skulder, albue, håndledd og hånd. Målet med armen er å gjøre brukerne mer selvstendige og samtidig lette arbeidsmengden for helsepersonell og pårørende.

 

Likevel er det mange hindringer i veien. Mange føler at hjelpemidler er både skremmende og stigmatiserende, og har kanskje dårlige opplevelser med produkter som ikke passet for dem. Dette kan føre til sosial isolering og nedsatt livskvalitet.

 

Pårørende og helsearbeidere mangler ofte den tekniske forståelsen til å formidle robotarmens bruksområder og nytteverdi til brukere. Myndigheter mangler ofte fagkunnskapen til å forstå hvor nyttig robotarmen kan være og hvorfor det er verdt å bruke tid og penger på den. Også investorer og medarbeidere må forstå selskapet og verdien av det som lages.

 

Vilje Bionics skal derfor få hjelp av Geelmuyden Kiese til å utvikle og forankre en mer inkluderende identitet. Ved hjelp av dybdeintervjuer skal de hente inn informasjon fra brukere, helsepersonell, kunder, investorer og ansatte. Denne informasjonen blir deretter strukturert og gjort tilgjengelig for de som skal jobbe videre med design og merkevarebygging.

AT Arkitektur: Bedre bydesign gjør vinteren lettere for eldre

Flere enn hver sjette innbygger i Bodø er over 65 år, og antallet øker i årene som kommer. Norske byer har ofte lange vintre, og når vi blir eldre kan vi streve mer når klimaet blir hardere og sola forsvinner bak fjellet. Kulde, mørke og isglatte fortau kan øke risikoen for fall og brudd, og også redusere eldres aktivitetsnivå og lede til mer isolasjon og depresjon.

 

Likevel er dette problemet sjelden på dagsorden, selv ikke i Norges nordligste landsdel. Dette ønsker AT Arkitektur å forandre på. I tett dialog med ulike fagdisipliner og ansvarsområder vil det nordnorske arkitektkontoret at vi beveger oss bort fra den tradisjonelle silotenkningen når vi legger utviklingsplaner og designer boliger, kommunale tjenester og transport- og fritidstilbud. De vil hjelpe de eldre med å selv sette problemer på dagsorden.

 

Nå mottar de designstøtte for å gå i gang med et forprosjekt i Bodø. Foreløpig finnes det lite kunnskap om hva eldre selv synes er de største utfordringene med å bo i en vinterby. Designstøtten fra DOGA gjør at AT Arkitektur kan bruke mer tid og ressurser på å finne ut av dette.

 

Med seg på laget har de arkitekter, designere, og planleggere samt kommuneoverlege i Bodø og en allmennlege som har spesialisert seg på skrøpelighet og samfunnsmessig forebygging. Forprosjektet går gjennom hele høsten og vinteren, og skal munne ut i en klar plan for hvordan Bodø og andre steder kan gjøre vinterbyen mer inkluderende - også for en aldrende befolkning.

(Pressenytt)

Fakta om designstøtte til inkluderende design:

  • Designstøtte til inkluderende design blir delt ut av DOGA på vegne av Kultur- og likestillings-departementet, og er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge».
  • Designstøtten er en del av DOGAs Innovasjon for alle - program for inkluderende design og universell utforming.
  • For å få designstøtte må man benytte profesjonell designkompetanse
  • Designstøtten har blitt delt ut siden 2020 og i 2022 var det 92 søknader.
  • Senteret for et aldersvennlig Norge er partner til designstøtten i 2022

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Jannicke Hølen, mobil 90 56 29 09

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Knut Bang, mobil 95 88 05 44

 

 

Bildetekster:

 

 

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

 

POPULÆR ORDNING. Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA, konstaterer en firedobling av mottakere på bare to år. Foto: Sverre Jarild

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.10.2022 09:21
Teknisk løsning ZEVS AS