presseticker

Skip to main content

Slik skaper design bærekraftig endring. Se hvilke 18 prosjekter som mottar støtte

  Publisert: 01.11.2022 07:00 - av  Henning Poulsen

BÆREKRAFTIG INNOVASJON. David Andrew Quist (t.v.) og Chris Snyder demonstrerer NoMy-forskning til Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

BRUKER DESIGN. – Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter. Kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

FÅR INNOVASJONSSTØTTE. Norwegian Mycelium (NoMy) forvandler restråstoffer til nye og bærekraftige byggematerialer ved hjelp av fungi. Nå får de innovasjonsstøtte fra DOGA. Foto: Sverre Jarild

Brukermedvirkning er fellesnevner når DOGA deler ut 8,5 millioner kroner til nyskapingsprosjekter over hele landet.

Støtten blir delt ut gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), som skal stimulere norske virksomheter til å basere innovasjonsprosjektene sine på brukerstudier og designmetodikk.

 

– Designdrevet innovasjon betyr bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i omstillingen av norsk næringsliv, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er prosjektleder for DIP i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Årets DIP-utdeling er nummer 13 i rekken, og 86 bedrifter har søkt om 42 millioner til prosjekter verdt 88 millioner. En fagtung jury har hatt en tøff jobb med å velge blant mange sterke innovasjonsprosjekter.

 

– Vi mottok søknader fra alle landets fylker og aktører spredt over et stort antall bransjer. Over halvparten holdt såpass høy kvalitet at vi svært gjerne skulle gitt dem støtte. Det viser at designdrevet innovasjon er i ferd med å modnes. Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter, og kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Bull.

 

Design reduserer risiko og øker treffprosenten

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å styrke tilskuddet til DIP med 3,6 millioner kroner sammenlignet med 2022. Dette betyr at enda flere norske bedrifter kan få støtte til å ta i bruk designmetodikk i utviklingen av nye produkter og tjenester.

 

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse for de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

 

Nå deler DOGA ut 8,5 millioner kroner for å støtte bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen til 18 nyskapingsprosjekter. Hensikten er at nye produkter, tjenester og konsepter tuftes på de reelle behovene til brukere og samfunn.

 

Her er årets DIP-prosjekter:

 

Holmen Lofoten: Bedre turisme i nord

Samtidig som folketallet i Moskenes går ned, går antall turister kraftig opp. Storinnrykk i sommerhalvåret legger press på natur, fasiliteter og fastboende. Holmen Lofoten eier tradisjonsrike Storbrygga på Moskenes. Der ønsker de å skape en bærekraftig møteplass og kulturarena.

 

For å løse oppgaven har de fått med seg et team bestående av Plenum Tjenestedesign, Egga Utvikling og arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Disse skal levere tverrfaglig kompetanse innen designdrevet innovasjonsprosesser, arkitektur, steds- og næringsutvikling, forretningsutvikling og merkevarebygging. Teamet vil involvere kommunen, næringslivet, akademia, kunstnere, lokalbefolkningen og besøkende.

 

Målet er å fylle Storbrygga med liv og innhold og skape et sted som engasjerer og inspirerer både lokalbefolkning og tilreisende. Samtidig skal de beholde bygningsmassene som forteller historien om Moskenes.

 

Juryen uttaler at prosjektets kombinasjon av steds- og næringsutvikling har overføringsverdi til andre destinasjoner i Norge. Det er et fint eksempel på vern gjennom bruk.

 

«Norge trenger attraktiv destinasjonsutvikling. Dette er et åpent og utforskende prosjekt med høy grad av brukerinvolvering,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Gentian: Lokale prøver gir raskere svar

Blodprøver er en naturlig del av helsetjenesten, og brukes blant annet for å avdekke infeksjoner og høyt kolesterol, avsløre ruspåvirkning og avgjøre farskapssaker. I dag må mange slike prøver sendes til et sentralt laboratorium. Dermed tar det tid før endelige testresultat er tilgjengelig for leger og pasienter.

 

Alternativet er å behandle blodprøven lokalt. Det krever fokus på nøyaktig prøvehåndtering i en stresset hverdag på legevakten eller intensivavdelingen. Derfor ønsker Gentian, et selskap som produserer diagnostiske tester, å lage et system for bedre lokal håndtering av blodprøver. De vil bruke designmetodikk til å finne ut hva som er viktig for brukerne, slik at løsningen blir mest mulig intuitiv for dem.

 

Ifølge juryen kan løsningen bidra til å effektivisere pasientbehandlingen ved legevakt og akuttmottak – ikke minst på steder der det er langt til nærmeste laboratorium.

 

«Her går de fra ren forskningsbasert innovasjon til å kombinere dette med designdrevet innovasjon. Dette vil øke treffsikkerheten for både produktet og tjenesten» står det i juryvurderingen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Kaibosh Norge: Grensesprengende brilletilpassing

Hvert år får tusenvis av nordmenn øyeskader. Hele 90 prosent av disse kunne vært unngått med briller på nesen, ifølge den norske optikeren Kaibosh.

 

Toppidrettsutøvere er en høyrisikogruppe for øyeskader, men mange utøvere opplever at brillen ikke passer eller kommer i veien. Derfor ønsker Kaibosh nå å satse på spesialtilpassede sportsbriller.

 

Med hjelp fra K8 Industridesign skal de lage et system for å tilpasse sportsbriller slik at de ikke hindrer ytelsen til idrettsutøveren. Designerne skal bruke maskinlæring og 3D-teknologi for å forme brillen etter anatomi, behov og bruksformål.

 

Juryen mener dette er et godt eksempel på at bruk av design i innovasjonsarbeid kan gi konkurransefortrinn.

 

«Prosjektets tilnærming til produksjon og tilpassing av briller kan gi økt livskvalitet for brukere med særlig behov. De har ambisjoner om eksport av et system for lokalproduserte varer. Dette kan gi økonomisk gevinst uten å gå på bekostning av miljøet,» skriver juryen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Hiro Futures: Musikkglede på barnas premisser

Mobiler og andre skjermbaserte kanaler har blitt det vanligste stedet barn kan lytte til musikk og lydbøker. Dette begrenser barns muligheter til å oppdage musikk på egne vilkår.

 

Visjonen til Hiro Futures er å gi barn mulighet til å høre på musikk og historier når de selv vil og klare det selv. De har allerede laget en prototype av HiRO-høyttaleren som barn helt ned i ettårsalderen klarer å bruke selv. Nå skal de benytte designkompetansen til Frost Produkt for å utforske nye versjoner av høyttaleren. Målet er å skape et brukervennlig og attraktivt produkt, både for barn og voksne.

 

DIP-juryen roser Hiro Futures for å skape et produkt på barnas premisser.

 

«Selskapet tar brukeropplevelsen og møtet med teknologien på alvor og forstår at

designmetode vil kunne gi riktig innsikt i hvordan et endelig produkt skal utformes,» står det i juryvurderingen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Norwegian Mycelium (NoMy): Finner miljøhjelp hos soppen

Byggebransjen står for 38 prosent av menneskehetens klimautslipp, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Samtidig finnes det få miljøvennlige alternativer til brannhemmende og lyddempende byggematerialer.

 

Vi må slutte å produsere, men heller dyrke fram nye materialer. Det mener NoMy. Med EY Doberman på laget ønsker de å utforske hvordan soppriket kan hjelpe oss med å forvandle restråstoffer fra blant annet tre- og ullproduksjon til nye og bærekraftige byggematerialer som tilfredsstiller både tekniske og estetiske krav.

 

Prosjektet får en klar anbefaling fra juryen:

 

«Mycelium tar tak i et stort miljøproblem og utforsker nye bærekraftige løsninger på dette problemet. Et velykket prosjekt vil ikke bare gagne byggebransjen, men trolig ha overføringsverdi til en rekke andre bransjer.» skriver juryen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Evyon: To miljøproblemer blir én grønn løsning

Etterspørselen etter forurensende bensin- og dieselaggregater øker over store deler av verden. Samtidig kaster vi stadig flere bilbatterier – opptil tre millioner hvert år. Kan to problemer bli til én løsning?

 

Evyon ønsker å utforske om det finnes et kommersielt potensial i å erstatte aggregater med gjenbrukte bilbatterier. Sammen med K8 Industridesign skal de nå vurdere muligheter, og utforme strategi, visjon og forretningsmodell.

 

Juryen kaller prosjektet svært spennende, og lar seg begeistre av hvordan søkeren vil bruke ett problem til å løse et annet.

 

«Å finne bærekraftige løsninger på disse utfordringene vil gi verdi både til miljøet og menneskene det påvirker, samtidig som det vil kunne gi gevinst til virksomheten.» står det i vurderingen.

 

Prosjektet får 560 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Vilje Bionics: Gripehjelp du kan være stolt av

Om lag 50 millioner mennesker har nedsatt motorisk funksjon i armer og hender. Dagens hjelpemidler er komplekse og ufullstendige, særlig når det kommer til gripeproblematikken. Og kan du ikke gripe, blir det vanskelig å leve et selvstendig liv.

 

Vilje Bionics og EGGS Design ønsker å undersøke hvordan mennesker med nedsatt motorikk kan gripe objekter og utføre dagligdagse aktiviteter. Ved hjelp av brukerinnsikt skal prosjektet lede til et hjelpemiddelkonsept som er ergonomisk utformet og som kan tilpasses ulike brukeres behov. Ikke minst skal produktet ha egenskaper som brukeren kan identifisere seg med og være stolt av.

 

«Dette er en krevende utfordring som krever presisjon i løsningen. Dette er en videreutvikling av et produkt med god mottakelse. For videre suksess

krevers designkompetanse for god innsikt og forståelse for brukeren,» heter det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

AAK Safety: Brukervennlig trygghet for arbeid i høyden

I sommer skjedde det 47 alvorlige ulykker på norske byggeplasser. I over 30 år har AAK Safety levert kompetanse på arbeid i høyden – både gjennom kurs, produkter og løsninger. Taumopeder har vært et produkt i sortimentet til AAK Safety i en årrekke, men på grunn av endringer hos produsenten mistet de rettigheten til dette produktet. Derfor ønsker de nå å produsere sin egen, trygge taumoped.

 

Dagens taumoped er forholdsvis kostbar og er derfor ikke tilgjengelig for alle. Ved hjelp av designerne i Anunatak vil sikkerhetsselskapet nå utvikle et produkt som tar utgangspunkt i behovene og forutsetningene til mange forskjellige brukere. Taumopeden skal være både sikker, effektiv, brukervennlig og bærekraftig.

 

«Dette er en bransje som tradisjonelt innoverer basert på tekniske løsninger. Ved å søke god brukerinnsikt og brukerinvolvering ved hjelp av designmetodikk vil de kunne avdekke nye behov og konkurrerende løsninger i sitt marked,» skriver juryen.

 

Prosjektet får 350 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Splitkon: Vil gjenbruke massivtre

Massivtre er et fleksibelt, bærekraftig og praktisk byggemateriale som brukes i mange næringsbygg og boliger. Dessverre kan ikke avkapp fra vinduer og døråpninger gjenbrukes. Dette blir i stedet til fyringsbriketter.

 

Splitkon er Norges eneste storskalaprodusent av massivtre, og har en av verdens største massivtrefabrikker. Sammen med Cook Haffner Architecture Platform skal de nå se nærmere på hvordan produksjonsrester kan få nye bruksområder. Målet er å redusere både miljøbelastningen og kostnadene ved å bruke massivtre.

 

Juryen er svært begeistret for prosjektet.

 

«Prosjektet eksemplifiserer god bruk av design i tidlig fase for å utforske både problemer og muligheter ved et restmateriale bedriften i dag ikke får inntjening på. Søkeren er en betydelig aktør i markedet og et vellykket prosjekt har stor overføringsverdi til andre i bransjen,» skriver juryen.

 

Prosjektet får 480 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Resourcer: Lager marked for bioressurser

De siste 40 årene har menneskeheten tredoblet forbruket av naturens ressurser. I dag tar vi ut langt mer råstoff enn hva naturen klarer å erstatte. Hvordan kan vi snu den destruktive utviklingen?

 

Resourcer vil at industrien skal benytte mer biologisk restråstoff, som for eksempel biorest, matavfall og fiskeslam, til høyverdige bruksområder. Hvert år produserer vi nemlig 2,5 millioner tonn med slike rester i Norge alene.

 

For å komme noen vei trenger vi en skikkelig markedsplass, slik at bedrifter som sitter på biologisk restråstoff enkelt kan komme i kontakt med kjøpere. Sammen med designere fra Kantega skal Resourcer nå undersøke hvordan en slik markedsplass må fungere for å være relevant, attraktiv og motiverende å bruke.

 

Juryen påpeker at prosjektet belyser en viktig problemstilling i en sektor som sårt trenger ny innovasjon.

 

«For å løse store miljøutfordringer må vi se det store bildet, samarbeide og jobbe på tvers av tradisjonelle verdikjeder. Ved bruk av design i tilnærmingen kan prosjektet gi lønnsomme løsninger på en stor, nasjonal og internasjonal utfordring,» kommenterer juryen.

 

Prosjektet får 400 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Norges Vel: Mer visjonært biomangfold

Klimaendringer fører til at biomangfold går tapt. Når arter bukker under og forsvinner, blir matfatet vårt truet.

 

I 2018 gikk Norges Vel og andre aktører sammen om å danne samvirket Norsk Bruksgenbank. I en blå kontainer på Hellerud - og hos flere av medeierne - lagres oppformert frømateriale fra gamle kornsorter fra blant annet den nordiske genbanken NordGen.

 

Nå skal bruksgenbanken på Hellerud ta et nytt steg inn i fremtiden. Ved hjelp av designkompetanse fra Thomashawk skal partene bak Norsk Bruksgenbank få en sterkere forståelse av hvordan de kan formidle et viktig budskap annerledes og mer visjonært.

 

Juryen lar seg begeistre av læringsutbyttet og overføringsverdien som ligger i prosjektet.

 

«Norsk Bruksgenbank er i sin helhet et bærekraftprosjekt. At de nå ønsker å bruke designkompetanse til å utforske hvordan de kan jobbe med politisk forankring og påvirkning er spennende,» skriver juryen.

 

Prosjektet får 450 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

FOGG Gildeskål: Med fiskeskinn på føttene

FOGG Gildeskål fra Nordland ønsker å lage sko av lokale og bærekraftige materialer. Fiskeindustrien i nord sitter på enorme mengder fiskeskinn. I dag er kuskinn det mest slitesterke du kan lage sko av. Kan fisken bli den nye kua?

 

Nå går klesmerket inn i et innovasjonsprosjekt med skomerket Kastel, fiskeskinnprodusenten Norskin og den prisbelønnede skodesigneren Ingrid Brandth. Målet er å utvikle verdikjede og forretningsmodell for fiskeskinnsko.

 

Juryen roser FOGG Gildeskål for å satse på lokale, bærekraftige materialer, og for å ha alliert seg med sterke samarbeidspartnere.

 

«Med aktiv bruk av designmetodikk vil prosjektet hente innsikt i både sluttbrukeres og samarbeidspartneres behov, som kan gi en skalerbar forretningsmodell for alle involverte. Juryen ser på denne materialutforskingen som innovativ og lønnsom for flere deler av verdikjeden,» skriver juryen i sin anbefaling.

 

Prosjektet får 160 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Nyby: Hjelper hjelperne med å hjelpe

Hva gjør du dersom noen rammes av en tragedie i ditt nabolag? Du vil gjerne hjelpe, men er redd for å tråkke feil. Dermed får ikke naboene den hjelpen de trenger.

 

Nyby kobler sammen kommuner og organisasjoner med de som kan og vil bidra. Sammen med Designit vil de utvikle en digital løsning som bidrar til å mobilisere nabolaget og hjelper hjelperne med å hjelpe. Prosjektet skjer i samarbeid med eiendomsselskapet Linstow, og skal prøves ut i et boligprosjekt i Stavern.

 

Juryen mener prosjektet leverer på både finansiell, sosial og miljømessig bærekraft.

 

«Å bruke designmetodikk for å se muligheter for fremtidens velferdssamfunn er viktig, og vil kunne få store ringvirkninger i andre sektorer også. Det å kombinere Nybys plattform med boligmassen til Linstow kan gi en unik forretningsmodell for begge parter,» uttaler juryen.

 

Prosjektet får 450 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Fikse: Vil digitalisere skredderen

Skal vi lykkes med sirkulærøkonomien, må vi bli flinkere til å reparere tingene våre når de går i stykker. Dessverre er store deler av reparasjonsbransjen utilgjengelig for særlig unge kunder: De er nemlig ikke mulig å få tak i på nett.

 

Fikse og EY Doberman ønsker å skape flere arbeidsplasser for folk som er flinke til å reparere klær og sko. Ved hjelp av designmetodikk skal de utvikle en plattform for bestilling, kundekommunikasjon, frakt og administrasjon – slik at skreddere med varierende digital kompetanse heller kan konsentrere seg om faget sitt. Fikse vil også undersøke hvordan plattformen kan brukes til å fremheve skredderfaget og hanke inn nye kunder.

 

Ifølge juryen kan prosjektet være en løsning på den velkjente bærekraftproblematikken i klesbransjen, samtidig som det er skreddersydd for å passe til småbedrifter.

 

«Ved å utvikle en løsning som potensielt bidrar til flere arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi generelt og skredderyrket spesielt, vil prosjektet komme det store fellesskapet til gode,» skriver juryen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Medlytic: Unngår millionsløsing i helsesektoren

Gode digitale systemer er en helt nødvendig del av arbeidshverdagen på et sykehus. Det er derfor løpende behov for å administrere innkjøp og risikostyring av disse systemene. Men når ledelsen skal ta stilling til forlengelse av kontrakt eller å utvide avtaler, har de lite kunnskapsgrunnlag om hvorvidt systemet er brukervennlig.

 

Medlytic ønsker å skape en løsning som gir sykehusledelsen bedre styring med porteføljen sin, basert på faktiske behov. Sammen med Comte Bureau skal de bruke designdrevet innovasjonsmetodikk for å kartlegge disse behovene, både hos innkjøpere og brukere.

 

Juryen gir en klar anbefaling til dette prosjektet.

 

«Dette er en systemisk og designdrevet tilnærming på en utmerket problemstilling med brukerne i fokus. Prosjektet kan gi fremtidig kompetanseutbytte i en sektor som vil ha nytte av å bruke designmetodikk,» er juryens konklusjon.

 

Prosjektet får 450 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Modul: Kjøpesenter med bærekraftig innhold

I tomme fabrikklokaler i Oslo har det vokst fram et uvanlig samarbeid mellom offentlige, private og frivillige krefter. I fire år har Vollebekk Fabrikker vært et samlingssted for gründere innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon.

 

Snart skal fabrikklokalene rives. Hvor går veien videre? Modul og Netlife skal bruke designmetodikk for å utvikle et bærekraftig kjøpesenter. Prosjektet skal kartlegge de viktigste målgruppene og definere behov og ønsker, i tillegg til å utforske hvordan tilbudet kan nå ut til et enda bredere publikum.

 

Juryen fremhever den høye innovasjonsgraden og den gode bruken av designmetodikk i prosjektet.

 

«Gjennom høy grad av brukerinvolvering viser prosjektet på ypperlig vis hvordan bærekraftige forretningsmodeller kan lykkes. Vi gleder oss til et annerledes kjøpesenter,» skriver juryen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Usbl: Tar bruker inn i boligutviklingen

Utviklingen av byggeprosjekter er både innviklet og tidkrevende, og avstanden mellom utvikler og kjøper kan være lang. Det gjør terskelen høy for å ta fremsynte valg som reduserer CO2-utslipp og øker den sosiale bærekraften i prosjektene.

 

Boligbyggerlaget Usbl forvalter nesten 1700 borettslag og er en betydelig byggherre. Med designhjelp fra Comte Bureau ønsker de nå å utvikle metodikk for brukerinvolvering og samskapning. Ved å sette kundens behov i sentrum, håper Usbl å utvikle enda bedre boligmiljøer og skape forståelse og betalingsvilje for bærekraftige kvaliteter.

 

Juryen mener prosjektet demonstrerer hvordan brukerorienterte og designdrevne prosesser bør spille en sentral rolle når private aktører driver med stedsutvikling.

 

«Dette prosjektet utfordrer dagens prosesser i virksomheten, med ønske om å implementere en mer brukerorientert prosess inn i brukermanualen og sikre at dette blir en del av forretningsmodellen. USBL ser at denne tilnærmingen kan gi dem et konkurransefortrinn i utvikling av fremtidens bolig,» heter det i juryvurderingen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA

 

Nordic Neurotech: Satser på digitale grupperom for pasientbehandling

Digitaliseringen av samfunnet har skutt fart under pandemien, også innenfor helsevesenet. Dette gjør det nå mulig å behandle pasienter som av ulike grunner ikke kan eller vil møte opp fysisk.

 

Nordic Neurotech ser muligheter innenfor gruppebehandling av pasienter med lettere psykiske plager. De opplever økt etterspørsel etter slike digitale løsninger, blant annet fra den nye Oslo-poliklinikken til rehabiliteringssenteret AiR, som de allerede har et innovasjonspartnerskap med. Med Comte Bureau på laget skal de bruke designmetodikk for å undersøke om denne pasientgruppen kan få like god, eller bedre, behandling i digitale grupperom.

 

Juryen mener prosjektet er både sympatisk og interessant, og bemerker at det er positivt at søkeren opplever økt etterspørsel etter nettopp slike digitale løsninger.

 

«Prosjektet legger opp til en god designprosess med høy grad av brukerinvolvering. Det er innovativt å satse i skjæringspunktet mellom helseteknologi og fysiske behandlingsrom, og et vellykket prosjekt vil gi verdi til både pasient og behandler,» kommenterer juryen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Marianne Lind, 93 00 51 87

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Eva Cecilie Finstad, 41 65 19 74

 

 

 

Bildetekster:

BÆREKRAFTIG INNOVASJON. David Andrew Quist (t.v.) og Chris Snyder demonstrerer NoMy-forskning til Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

 

BRUKER DESIGN. – Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter. Kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

 

FÅR INNOVASJONSSTØTTE. Norwegian Mycelium (NoMy) forvandler restråstoffer til nye og bærekraftige byggematerialer ved hjelp av fungi. Nå får de innovasjonsstøtte fra DOGA. Foto: Sverre Jarild

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 97,5 millioner kroner til totalt 244 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 01.11.2022 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS