presseticker

Skip to main content

Ni osloprosjekter får fire millioner i innovasjonsstøtte

  Publisert: 05.10.2020 07:05 - av  Henning Poulsen
Ni innovasjonsprosjekter fra hovedstaden mottar til sammen mer enn 4,1 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Midlene kommer gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), og går til å støtte en tverrfaglig, brukersentrert tilnærming.

 

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 

Tare som emballasje

I januar i år vant designerne Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue hovedprisen under DOGA-dagen 2020, selve DOGA Hedersmerket, for prosjektet Dypp. Nylig stiftet de selskapet Dypp AS for å utforske hvordan norsk tang og tare kan utfordre tradisjonell emballering.

 

Med råd og hjelp fra Snøhetta skal Frida og Frøya gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt der de vil studere hele verdikjeden og kartlegge utfordringer hos tareprodusenter, bønder, distributører og sluttfbrukere.

 

Juryen mener prosjektet har en fremragende innovasjonsgrad og at det kan tilføre norsk industri store verdier dersom det lykkes. Derfor drypper det nå 400 000 kroner fra DIP til Dypp.

 

Lønnsom konsertstrømming

Da koronapandemien gjorde at hele konsert-Norge måtte stenge dørene, flyttet både artister og publikum seg over på digitale plattformer. Gjennom både spontane og planlagte strømmekonserter fikk musikkelskere over hele landet oppleve sine favorittartister i en litt annerledes ramme.

 

Samtidig har det dessverre vist seg at strømmekonserter i dagens form ikke fullt ut kan kompensere for tapte billettinntekter fra fysiske arrangementer. Selskapet Konsertsystemer LLB vil derfor sammen med Studio VUES gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt for å samle innsikt fra artister, agenter, arrangører og publikum.

 

Innsikten skal brukes til å utvikle en digital plattform som gir artistene høyere inntekter, samtidig som den treffer publikum på deres premisser med spennende løsninger ut over tradisjonell streaming.

 

Nå får prosjektet 520 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom DIP. Juryen mener prosjektet preges av kvalitet og høye ambisjoner.

 

Delekonsept i boligmarkedet

I et hett boligmarked er det vanskelig for unge og single mennesker å etablere seg. Særlig gjelder dette i sentrale og urbane områder av landet, der det er mange om beinet.

 

TAG Arkitekter tar nå tak i denne problemstillingen. De ønsker å bruke designkompetansen til Fueled for å se nærmere på såkalte delte boligkonsepter. Hypotesen er at dersom beboere deler på areal, funksjoner og eiendeler, blir den økonomiske byrden mindre. DIP-prosjektet skal gi svar på hvordan det kan tilrettelegges for høy bokvalitet og brukertilfredshet gjennom et slikt deleboligkonsept.

 

Nå får prosjektet 325 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom DIP. Juryen er samstemt i at prosjektet svarer på en viktig samfunnsutfordring, og at potensialet er der for at TAG Arkitekter og Fueled skal kunne utvikle spennende konsepter på boligmarkedet.

 

Standardiserer innovasjon

Dessverre er det slik at over halvparten av norske oppstartsbedrifter går konkurs i løpet av første driftsår, og bare 30 prosent eksisterer etter fem år. Standard Norge, som formidler norske og internasjonale standarder til samfunnet, tror bedre kjennskap til disse standardene kan øke innovasjonsevnen og levedyktigheten til oppstartsbedrifter.

 

En standard er en felles utviklet oppskrift på hvordan noe skal lages eller gjennomføres. Pr. dags dato er kunnskapen om standarder lav i oppstartsbedrifter. Dette kan føre til at det utvikles produkter, tjenester og konsepter som ikke fungerer i en større sammenheng. Sammen med EGGS design starter Standard Norge nå et innovasjonsprosjekt for å øke bruken av standarder i næringslivet.

 

DIP-juryen uttaler at søknaden tar opp en spennende problemstilling og kan ha stor innvirkning hos små og mellomstore bedrifter. Derfor mottar prosjektet 500 000 kroner i støtte.

 

Gir lyd til stille røster

Ikke alle stemmer høres like godt i kommunenes medvirkningsprosesser. Mangler du tid, ressurser og ekspertise, er det vanskelig å påvirke beslutninger i saker som angår deg. Dette går ikke bare ut over deg, men fører også til at offentlige prosjekter går glipp av innspill og erfaringer fra dem som sitter tettest på.

 

Nå ønsker arkitektkontoret Pir II Oslo, i samarbeid med Designit, samfunnsgeograf Cecilie Sachs-Olsen og 6CST, å bruke designdrevet metodikk for å utvikle et digitalt medvirkningsverktøy som trekker stille røster inn i by- og stedsutviklingen. Målet er å kunne tilby en kommersiell plattform i form av for eksempel en abonnementsløsning, til nordiske kommuner og arkitekt- og plankontorer.

 

Juryen roser søkeren for å legge til rette for et tverrfaglig prosjekt som involverer arkitekter, designere, planleggere og samfunnsgeografer, og som kan løse et konkret behov i kommunal sektor. Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Kutter matavfall på kjøkkenet

I dag står husholdningene for 60 prosent av matavfallet i Norge. Kan kjøkkenet ditt hjelpe deg med å kaste mindre mat?

 

North Kitchen og Snøhetta mener dagens kjøkken er konstruert for andre tider og behov. Gjennom en designdrevet innovasjonsprosess ønsker de å utvikle et nytt kjøkkensystem som legger bedre til rette for å tilberede, lagre og dyrke mat samt håndtere avfall.

 

Juryen synes det er spennende med et prosjekt som vil snu opp-ned på noe vi gjerne tenker på som gjennomdesignet, nemlig kjøkkenet, og disker opp med 550 000 kroner i innovasjonsstøtte.

 

Treffende argumenter

Dagens digitale medielandskap preges av lettbente nyheter, bilde- og videodominerte saker og polariserende svart-hvitt-argumenter. Nyansert argumentasjon formidles ofte i tyngre tekster som i stadig større grad faller utenfor den digitale offentligheten.

 

Disputas ønsker å gjøre noe med dette. Ved hjelp av inngående brukerinnsikt planlegger oppstartsselskapet å bruke designkompetanse til å lage

en tjeneste som kan benyttes til å oversette tunge tekster til et format som treffer moderne brukere på en intuitiv måte.

 

Juryen kaller prosjektet spennende og tidsriktig, og er begeistret for det tverrfaglige aspektet, som rommer filosofer, designere og teknologer. Prosjektet mottar 250 000 kroner fra DIP.

 

Fri vareflyt inn og ut av hjemmet

Varehandelen har gått gjennom store forandringer de siste tiårene. Økt netthandel og gode systemer for levering gjør hverdagen lettere for folk flest.

 

Selvaag Bolig har identifisert én komponent som fremdeles ikke fungerer optimalt i denne nye virkeligheten: vår egen bolig. For samtidig som vi forventer å få stadig flere varer levert hjem, så er vi ikke alltid hjemme selv. Dessuten er det ikke sikkert at de nye systemene for levering er den optimale løsningen for beboere og nabolaget.

 

Derfor har Selvaag Bolig satt sammen et designlag bestående av Maverick Group, Studio Vues og Frost Produkt som skal finne ut hvordan moderne hjem kan utformes for å tillate fri vareflyt inn og ut på beboerens premisser, og samtidig støtte lokal bærekraft og tjenesteutvikling.

 

Juryen påpeker at mange aktører har forsøkt å løse denne utfordringen uten å lykkes helt. Ved hjelp av designdrevet innovasjon tror juryen at Selvaag Bolig vil være i stand til å utvikle og levere et slikt tjenestekonsept. Prosjektet får 480 000 kroner DIP-midler fra DOGA.

 

Bærekraftig boligutbygging

Skanska med flere samarbeidspartnere mottar 503 000 kroner i støtte til et tverrfaglig prosjekt som skal se nærmere på hvordan boligbyggeprosjekter kan ta større hensyn til sluttbrukers behov og ønsker. Mer informasjon om dette prosjektet vil komme senere.

 

Covid-19 satte fart på juryeringen

Dette er ellevte gang DOGA deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten. På grunn av koronasituasjonen har juryen, som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

 

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale DIP-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

 

Mer treffsikker nyskaping

Hjemdal forteller at DIP skal stimulere til en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon. Dette gjør at DIP er et aktuelt virkemiddel i alle bransjer og sektorer.

 

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Hjemdal.

 

I år kom det inn hele 190 søknader, på til sammen 110 millioner kroner – en ny rekord i DIP-sammenheng. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

 

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 951 541 60

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

STØTTE TIL INNOVATØRER. Dypp er blant prosjektene som får DIP-støtte i år. Fra venstre Snøhettas Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fra Dypp og Tor Inge Hjemdal i DOGA. Foto: Sverre Christian Jarild

 

BLIR HØRT. Ikke alle stemmer høres like godt i kommunenes medvirkningsprosesser. Pir2 får støtte fra DOGA til å utforske hvordan de stille røstene kan høres bedre. Foto: Istvan Virag

 

VIKTIGE STANDARDER. Uten standarder ville verden vært et mindre praktisk sted. Nå får Standard Norge DIP-støtte for å spre kunnskapen om standarder.

 

DELER UT. Tor Inge Hjemdal i DOGA deler ut 8,5 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Foto: Sverre Christian Jarild

 

GRØNT KJØKKEN. North Kitchen skal utvikle et nytt kjøkkensystem som legger bedre til rette for tilberedning, lagring og dyrking av mat samt håndtering av avfall.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.10.2020 07:05
Teknisk løsning ZEVS AS