presseticker

Skip to main content

Innovasjonsstøtte til 11 grønne prosjekter

  Publisert: 30.10.2023 14:08 - av  Henning Poulsen

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

EGENSYDD. Fæbrik-gründerne vil lede en syrevolusjon. Foto: Fæbrik

BLÅ KUNNSKAP. Runde Miljøsenter satser på bærekraftig maritim forskningsformidling. Foto: Ørjan Vabø

Gjenbruk av murstein. Egensydde klær. Kildeseparert kloakk. Raskere laderutbygging. Klesdesign i 3D. Mer bærekraftig Svalbard-turisme. Nye bruksområder for ukurant ull. Grønnere søvn. Enklere klimamåling og bedre forskningsformidling. Ny vind for energisparing hjemme. Disse prosjektene får nå over 5,5 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 

I år deler i alt 20 innovasjonsprosjekter på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

 

– I stedet for å lage noe du tror folk vil ha, gir designdrevet innovasjon deg reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og flere vellykkede satsinger, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA.

 

Fæbrik: De beste klærne syr du selv

Klesindustriens standardiserte størrelser gir plagg som bare passer en liten andel av kundene. Resten av oss må tåle ukomfortable klær, dårlig selvbilde og mange bomkjøp. Planeten må tåle overproduksjon og masse unødvendig avfall.

 

Som en reaksjon på dette ønsker gründerne Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne å demokratisere tilgangen til individuelt tilpassede klær. Sammen har de stiftet selskapet Fæbrik. Nå ønsker de å bruke designmetodikk for å utvikle en tjeneste som lar folk sy sine egne, individuelt tilpassede klær.

 

Med seg på laget har de Agens, som skal levere innsikt til prosjektet gjennom intervjuer, brukerreiser og prototyper. Konstant dialog og hyppige tester betyr at brukerne er med gjennom hele prosessen.

 

Juryen uttaler at prosjektet representerer et nyskapende skritt i retning en mer bærekraftig klesindustri.

 

«Dette er et sterkt, innovativt og bærekraftig prosjekt som potensielt kan ha stor

innvirkning på klesindustrien. Fæbrik har allerede involvert sine brukere i

prosjektplanleggingen, noe som har gitt verdifull innsikt. Med over 19 000 kunder og

100 000 følgere, har de et solid grunnlag for å teste og videreutvikle sine ideer,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Varig: Et komplett system for å redusere utslipp

Varig Technologies leverer en plattform som eiendomsaktører kan bruke for å måle, forbedre og rapportere på miljøeffekter. Gjennom automatisering av fangst og behandling av datakilder knyttet til byggs miljøavtrykk, tilbyr Varig et faktabasert verktøy for å lykkes i møtet med økende bærekraftskrav.

 

Nå ønsker selskapet å bygge en helhetlig tjeneste som gjør det lettere å omsette innsikt til effektive miljøtiltak. For å få til dette må Varig først vite hvor skoen trykker, og det skal Designit hjelpe dem med å finne ut.

 

Sammen skal Designit og Varig utføre brukerstudier, gjennomføre workshoper og utarbeide konseptskisser som gir et klart bilde av kundenes utfordringer og tanker om hvordan disse kan løses.

 

Juryen mener bruk av tverrfaglig designmetodikk vil gi verdifull innsikt som kan lede til varige endringer i næringsbyggsektoren.

 

«Målsettingen er ambisiøs, men med en klar retning. Varig ønsker ikke bare å forbedre et eksisterende verktøy, men tar steget helt tilbake og innoverer nye tjenestekonsepter. Dette gir bilde av en bedrift som er villig til å ta risiko, utforske, og vokse,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Jets Vacuum: Grønne verdier i doskålen

Hver gang du spyler etter et dobesøk, blander etterlatenskapene dine seg med avfallsvann fra dusj og vask. Det er dårlig ressursbruk, mener Jets Vacuum.

 

Toalettprodusenten fra Hareid tar nå initiativ til å utvikle et todelt kloakksystem, der svartvann og gråvann holdes separat. Gevinstene er mange. Mindre ressurser trengs til rensing når gråvannet sluses ut og gjenbrukes til for eksempel vanning, bilvask og toalettspyling. Næringsstoffer fra svartvannet kan på sin side gjenbrukes i landbruket.

 

Sammen med Minoko Design skal Jets Vacuum nå utarbeide et systemkart som gir oversikt over vann- og avløpsstrukturene, identifiserer behov og viser hvilke løsninger som kan være aktuelle. Prosjektet skal trekke på kompetanse fra avløpsetat, renseanlegg, forskningsmiljøer og byggentreprenører.

 

Juryen er begeistret for hvordan prosjektet bruker designkompetanse for å få dybdekunnskap om et tema som har høy samfunnsverdi.

 

«Det innsiktsbaserte arbeidet kan i seg selv revolusjonere hvordan vi tenker og designer avløpssystemer i Norge i fremtiden. Dette er et helhetlig bærekraftig prosjekt, både miljømessig og økonomisk, til beste for både bedriften og samfunnet

som helhet,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Manufacture Oslo: Klesdesign i 3D

Produksjon av tekstiler og sko står for 8 prosent av verdens klimagassutslipp. Derfor møter bransjen stadig strengere krav til miljø og bærekraft, blant annet med EUs nye regler om digitalt produktpass.

 

Manufacture Oslo er en design- og produksjonspartner for norsk tekstilnæring. De ser at bransjen trenger dypere innsikt i hvordan de kan ta hensyn til klima, brukeradferd og sirkularitet når de utvikler nye plagg.

 

Derfor går de nå sammen med Brand Valley om å utvikle en slik tjeneste. Designerne bruker en metodisk tilnærming for å involvere brukere og samle inn innsikt til arbeidet videre. Ved hjelp av 3D-teknologi skal designerne utvikle en såkalt digital tvilling. I denne løsningen skal klesbransjen kunne designe produkter der CO2-utslipp og andre bærekraftsopplysninger er synlige i sanntid.

 

Juryen uttaler at prosjektet er sterkt, relevant og fremtidsrettet, og at det tar opp sentrale bransjeutfordringer.

 

«Gjennom en integrert tilnærming som kombinerer digitale 3D-designprosesser,

brukerinvolvering og sirkulære prinsipper, fremstår prosjektet som en løsning som kan påvirke industrien positivt på flere nivåer. Målene for prosjektet er klare, målbare og i tråd med overordnede bærekraftsmål og industrikriterier. Det at søker er så tett på tekstilprodusentene, sikrer høy gjennomføringsevne og god spredning i bransjen,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 350 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Jensen Beds: Bedre søvn med god miljøsamvittighet

Jo mer behagelig en seng er, desto mindre klimavennlig er den. Prisen for å gi deg følelsen av å sove på en sky, er flere materialer, høyere energibruk og mer avfall. Må vi i all fremtid sove med dårlig samvittighet?

 

Nei, mener sengeprodusent Hilding Anders Norway, som står bak merkevaren Jensen Beds. Nå vil de bruke innovative designløsninger for å utvikle en modulbasert seng som reduserer klimapåvirkningen og gir en best mulig søvnkvalitet.

 

Prosjektet skal jobbe tett med brukere for å forstå behov, preferanser og utfordringer knyttet til god søvn. Ved hjelp av brukerinnsikt, avansert teknologi og dyp kunnskap om søvn, anatomi og bærekraft, skal Jensen Beds skape en bærekraftig norsk seng for fremtiden.

 

 

«Med designdrevet innovasjon ønsker de økt grad av brukerinvolvering i innovasjonsarbeidet. Dersom prosjektet blir vellykket, vil Jensen få betydelig verdi og differensiering i markedet. Suksess i prosjektet vil også kunne sette ny standard i markedet for hvordan man produserer bærekraftige senger,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

HØINE: Nytt liv for mursteinen

Hvert år kaster vi om lag 50 000 tonn teglsten i Norge. Likevel finnes det få muligheter på markedet for de som ønsker å benytte ombrukt teglsten, og de eksisterende løsningene er gjerne mangelfulle.

 

HØINE ønsker derfor å skape et skalerbart system for gjenbruk av mursteinsavfall. Nå starter de opp et designdrevet innovasjonsprosjekt som skal legge forutsetninger for den ferdige løsningen.

 

Sammen med designere skal HØINE kartlegge alle aktørene og systemene i verdikjeden, utforske forskjellige typer murstein og mørtel, gjennomføre dybdeintervjuer med bransjeaktører og utvikle bærekraftige forretningsmodeller.

 

Juryen mener det tverrfaglige og iterative prosjektet kan bli et forbilde for hele byggebransjen.

 

«Gitt bransjens betydelige påvirkning på klimaet, adresserer HØINE et kritisk og aktuelt problem. Ønsket om å utforske aktørenes rolle og mursteinens ulike kvaliteter, viser et behov for en designdrevet innovasjonsprosess der brukeren settes i sentrum av utviklingsprosessen. Prosjektet søker å finne løsninger som skaper lokale arbeidsplasser og gi økonomisk vekst for virksomheten, samtidig som de fremmer bærekraftige løsninger,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Visit Svalbard: Tar klimaansvar gjennom innovasjon

Reiseliv er viktig for Norges arktiske utpost, men flere turister gir større belastning på Svalbards sårbare miljø. Hele 75 prosent av reiselivets lokale klimaavtrykk kommer fra transport. Kan svaret på denne miljøhodepinen være minimumsopphold for tilreisende?

 

Visit Svalbard er overbevist om at reiselivet må få hvert besøk til å vare lengre. Derfor vil de nå se på nye, bærekraftige reiselivsprodukter som får turistene til å forlenge oppholdet på øygruppen.

 

Ved hjelp av designkompetanse fra Æra Strategic Innovation skal prosjektet kartlegge og analysere behov og perspektiver fra en rekke aktører som er involvert i Longyearbyens reiselivsnæring. Dette skal skape grunnlag for løsninger for mer klimavennlig turisme.

 

 

«Konseptet med minimumsopphold er innovativt og kan omdefinere

reiselivsstrategiene på destinasjonsnivå. Ved å inkludere både reiselivsaktører og

besøkende i utviklingsprosessen, sikres det at tiltakene er tilpasset og relevante for alle involverte. Svalbards unike organisatoriske struktur gir en enestående mulighet til å utforske og gjennomføre løsninger som kan være utfordrende i større og mer komplekse systemer,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Runde Miljøsenter: Gjør marin næring mer sirkulær

Når skal den sirkulære økonomien skylle inn over marin sektor i Norge? Som internasjonal, kystbasert forskningsstasjon ønsker Runde Miljøsenter å få økosystemtenkning inn i næringen.

 

Målet er å styrke rollen til Runde Miljøsenter som bindeledd mellom marin næring og forskningsmiljøene. Med hjelp fra Brand Valley vil de derfor lage konsepter for tjenester og aktiviteter som styrker miljøsenterets posisjon som kunnskapsleverandør.

 

Designerne skal samle inn data, analysere og sammenstille funn basert på intervjuer, observasjoner, workshoper og et storstilt samskapingsseminar. Prosjektet vil munne ut i ideer og forslag til tiltak som Runde Miljøsenter kan ta videre.

 

Juryen mener prosjektet har potensial til å samle og styrke en bærekraftspresset næring.

 

«Ved å styrke dialogen mellom industri og forskning gjennom designdrevne løsninger, ønsker Runde Miljøsenter å bli en viktig aktør for bærekraftig marin forvaltning. Deres bruk av designkompetanse, spesielt med en brukerorientert og systemisk tilnærming, vil være avgjørende for å forme og gjennomføre innovative løsninger,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 400 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Oslo Produksjon & Tjenester: Gjør grønt gull av ukurant ull

Hvert år nedklassifiserer norsk landbruk mellom 1000 og 2000 tonn ull, hovedsakelig fordi den kommer fra pigmenterte sauer. Ofte blir denne ullen brent eller gravd ned.

 

Nå vil Oslo Produksjon & Tjenester utvikle sirkulære produkter av den nedklassifiserte ulla. Arbeidsmarkedsbedriften ønsker å utnytte ullas isolerende egenskaper, erstatte syntetiske materialer og utvikle et konsept som kan skape lokale arbeidsplasser i vekstbedrifter landet rundt.

 

Et designteam fra EY Doberman skal kartlegge sluttkunder og avholde workshoper for å skaffe innsikt og komme opp med ideer. Deretter skal de lage og teste prototyper av ullprodukter, før Oslo Produksjon & Tjenester til slutt sitter igjen med én eller flere produkter som kan kommersialiseres.

 

Juryen er imponert over hvordan prosjektet kombinerer bærekraftsmål med lokal produksjon for å tilføre verdi til både sauebønder, ullmottak, lokale produksjonsledd og bevisste konsumenter.

 

«Prosjektet tar for seg en betydelig utfordring i bransjen; underutnyttelse av nedklassifisert ull. Med en designdrevet tilnærming ønsker de å identifisere muligheter og skape transformative løsninger. Dette er en bedrift som tidligere har hatt liten erfaring med å benytte design som et innovasjonsverktøy utover konvensjonell produktutvikling. Likevel viser søknaden et stort potensial i å kombinere bærekraftsmål med lokal produksjon for å tilføre verdi til flere aktører i kjeden,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

SurplusMap: Enklere laderutbygging

Det er ikke bare-bare å bygge ut ladekapasiteten for elbiler. Dialogen med både energiselskap, grunneier og kommunen kan være krevede og kronglete, noe som resulterer i mange kansellerte eller utsatte grønne prosjekter.

 

Disse kommunikasjonsflaskehalsene ønsker SurplusMap å gjøre noe med. De skal sette i gang et designdrevet innovasjonsprosjekt sammen med EGGS design, der målet er å lage et støtteverktøy for både utbygger, ladeaktør, energiselskap og kommune.

 

Ved hjelp av brukerintervjuer, workshoper og brukertesting av prototyper, skal prosjektet ende opp med et verktøy som legger til rette for samarbeid, dialog og tilbakemeldinger. Dermed går ventetid og ressursbruk ned, mens flere ladestasjoner popper opp over hele landet.

 

Juryen konstaterer at den systemiske tilnærmingen gjør at prosjektet kan lykkes med å forbedre samhandlingen mellom mange parter.

 

«Med designdrevet innovasjon og metodikk ønsker SurplusMap å knytte sammen alle aktører involvert i planleggingen av ladeinfrastruktur. En vellykket implementering vil ikke bare skape verdi for søkeren, men også for mange energiselskaper som satser på grønn energi,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Elektroimportøren: Tenker nytt om strømsparing

De siste årene har rekordhøye energipriser gjort at nordmenn flest plutselig har blitt uvanlig interessert i strømsparing. Elektroimportøren selger stadig mer av sine energispareprodukter. Likevel anser de markedet som umodent og lite tilpasset brukernes behov.

 

Derfor setter de nå i gang et omfattende innovasjonsprosjekt i samarbeid med Willder Strategy. Først vil de gjennomføre et grundig innsiktsarbeid, der målet er å forstå kundene bedre. Denne innsikten skal deretter brukes for å utvikle brukersentrerte, bærekraftige løsninger som gjør at enda flere satser på strømsparing.

 

På sikt planlegger Elektroimportøren å ta en ledende rolle på energisparende løsninger både i Norge og Sverige. Ved hjelp av dette prosjektet vil de bygge opp kompetanse på designdrevet innovasjonsmetodikk, noe som kan gi selskapet et konkurransefortrinn i en konservativ bransje.

 

Juryen mener prosjektet kan gi stor læringsverdi for hele elektrobransjen.

 

«Problemstillingen er svært aktuell. Med bruk av designmetodikk har Elektroimportøren satt seg som mål å virkelig forstå kundenes behov når det kommer til energisparing. Selskapet er solid og prosjektet har klare mål, noe som øker gjennomføringsevnen,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 600 000 i DIP-midler.

 

Regjeringen tror på DIP

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen DOGA om å fortsette å styrke og utvikle DIP. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

 

Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

 

– I år har interessen for DIP vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull.

 

De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull.

(Pressenytt)

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, leder for designdrevet innovasjon, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19, aeb@doga.no

* Elektroimportøren, Kim Lie, mobil 92 40 65 24, kim.lie@elektroimportoren.no

* Fæbrik, Mari Jæger, mobil 41 54 00 39, jaeger@faebrik.no

* Hilding Anders Norway as, Atle Stubberud, mobil 98 68 69 39, atle.stubberud@hildinganders.com

* HØINE AS, Jorunn Tyssø, mobil 99 24 50 22, jorunn@hoine.no

* Jets Vacuum, Tor Rønnestad, mobil 48 14 44 91, tor@jets.no

* Manufacture Oslo AS, Gisle Mariani Mardal, mobil 48 09 51 46, gisle@manufacture-oslo.no

* Oslo Produksjon & Tjenester AS, Lars Sevatdal, mobil 95 92 24 51, lars.sevatdal@opt.no

* Runde Miljøsenter AS, Jenny Ullgren, mobil 94 13 88 71, jenny@runde.no

* SurplusMap, Luis de Ita Maubant, mobil 98 41 88 37, luis@surplusmap.com

* Varig Technologies AS, Krisztina Toth, mobil 45 51 95 83, kriszti@varig.tech

* Visit Svalbard, Trine Krystad, mobil 95 27 34 73, trine@visitsvalbard.com

 

 

 

Bildetekster:

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

 

EGENSYDD. Fæbrik-gründerne vil lede en syrevolusjon. Foto: Fæbrik

 

BLÅ KUNNSKAP. Runde Miljøsenter satser på bærekraftig maritim forskningsformidling. Foto: Ørjan Vabø

 

GRØNN SØVN. Hilding Anders Norway, kjent for merkenavnet Jensen Beds, vil du skal ha det behagelig med god miljøsamvittighet på soverommet. Foto: Hilding Anders Norway

 

GRØNNERE KLÆR. Ved å designe klær i 3D, håper Manufacture Oslo å kutte i klimautslippene. Illustrasjon: Manufacture Oslo

 

FRA DETTE TIL DETTE. Ombruk av gammel murstein er hjertesaken til HØINE. Foto: HØINE

 

NY NYTTE FOR UNYTTIG ULL. Oslo Produksjon & Tjenester vil redde ukurant ull fra bålet. Foto: OTP

 

RASKERE LADEUTBYGGING. SurplusMap skal bruke designmetodikk for å få fart på ladeutbyggingen i Norge. På bildet (f.v.) Luis de Ita Maubant, Reinier van Gageldonk og Tanja Spens Sellick fra SurplusMap. Foto: SurplusMap

 

OVERSIKT. Varig Technologies vil hjelpe eiendomsbransjen med å kutte klimautslippene. Foto/illustrasjon: Varig Technologies

 

FORLENGER OPPHOLDET. Det er bedre for klimaet at turister forlenger oppholdet. Nå skal Visit Svalbard finne ut hvordan de skal få dette til. Foto: Håkon Daae Brensholm

 

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 107,5 millioner kroner til totalt 263 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

* Les mer om årets DIP-mottakere her: https://doga.no/dip-mottakere-2023/


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2023 14:08
Teknisk løsning ZEVS AS